نتایج جستجو

حلقه‌ی وصل

1398/07/05 13:32

چهل سال پس از مرگ نابهنگام سیدمحمود طالقانی هنوز این پرسش زنده است: مجتهد یا مجاهد؟

سیدمحمود طالقانی به‌عنوان خطیب و مفسری از مکتب تهران دین را از حوزه به مسجد آورد

1398/06/28 10:23

دین مدنی

1398/02/16 09:45