نتایج جستجو

چهل سال پس از مرگ نابهنگام سیدمحمود طالقانی هنوز این پرسش زنده است: مجتهد یا مجاهد؟

سیدمحمود طالقانی به‌عنوان خطیب و مفسری از مکتب تهران دین را از حوزه به مسجد آورد

1398/06/28 10:23